Kvkk

Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerimiz ile iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için "veri sorumlusu" Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul),Resmi İnternet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Yatırımlar tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem verisi, işlem güvenliği verisi, hukuki işlem verisi ve biyometrik veri gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Müşterilere ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesi, Sosya Medya Hesapları ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri'nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,

• 5653 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

• Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası ile iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş faaliyetlerinin ve İş Sürekliliğinin planlanması ve icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Kurumsal iletişim,Lojistik ve Yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

• Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

• Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ücret yönetimi

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması ve bunun için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

• Web Sitelerimizdeki ve Sosyal Medya Hesaplarımızdaki İletişim, Keşif, İnsan Kaynakları Formlarının Takibi

amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

5. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

ŞİRKET'in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi İştiraklerine,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU SÜRECİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu'nun 11'inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların şahsen, Türkçe yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Yazılı Başvuru Ferhatpaşa Mah. Tem Yanyol G99 Sk No:46 Ataşehir / İSTANBUL Zarfın üzerine "KVKK Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Ferhatpaşa Mah. Tem Yanyol G99 Sk No:46 Ataşehir / İSTANBUL Zarfın üzerine "KVKK Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru elitmuhendislikdogalgaz@hs01.kep.tr E-posta'nın konu kısmına "KVKK Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Firmamızda kayıtlı bir e-mail adresi ile başvuru info@elitmuh.com E-posta'nın konu kısmına "KVKK Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuru Sırasında Doldurulacak Bilgiler:

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu
Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru yapmak istemeniz halinde aşağıdaki başvuru formunun eksiksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak, yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen işlem ücreti (1 TL) alınacaktır.

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

A.Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

Ad-Soyad
T.C. kimlik no*
Tebligata esas yerleşim veya işyeri adresi
Varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks no
* Yabancılar için uyruk/pasaport no/kimlik no.

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Eski Çalışanım
Müşteri
Ziyaretçi
İş Ortağı
İş Başvurusu/CV paylaşımı yaptım
3.Kişi Firma Çalışanıyım
Diğer(...................................)
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13.maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, Elit Mühendislik Doğalgaz Makine İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket") tarafından işletilmekte olan www.dogalgaztesisati.site / www.elitmuh.com / www.isipompasi.site / www.dogalgazfirmasi.com  internet sitelerinin ("Site") işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Site'yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

• İletişim ve Keşif Formu – Konusu/Nedeni

• İletişim ve Keşif Formu – İletişim Bilgileri

o Adı Soyadı

o Adresi

o E-Posta Adresi

o Telefonu

• İletişim Formu – Talep Metni

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi'ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi'nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket'e başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için "Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form"u kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere www.dogalgaztesisati.site / www.elitmuh.com / www.isipompasi.site / www.dogalgazfirmasi.com adresindeki  Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ulaşabilir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Cookies ilkemiz

Hizmetlerimizi etkili şekilde sunabilmek ve tüketici deneyiminizi geliştirmek için, Web sitemizde ve e-posta iletilerimizde çeşitli amaçlarla cookies kullanıyoruz. Ayrıca, güvenilir ortaklarımızın tecrübelerini paylaşmaları ve kendi Web sitelerindeki müşteri deneyimlerini daha kaliteli bir hale getirebilmeleri için bir yol geliştiriyoruz. Bu ilke, kullandığımız (ve ortaklarımız tarafından kullanılan) cookies kategorilerini, bu cookieslerin hangi amaçla kullanıldıklarını ve tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

'Cookies' nedir?

Cookies, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskine depolanan küçük bilgi parçalarıdır. Web sitemizi her yeniden ziyaret edişinizde, Web tarayıcınız, ilgi alanlarınız ve tercihlerinizi daha iyi bir şekilde eşleyebilmemiz ya da hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için oturum açabilmeniz amacıyla cookiesleri tarafımıza gönderir ve böylece kullanıcı deneyiminizi özelleştirebilmemizi sağlar.

Kullandığımız cookiesler hangileridir?

Kullandığımız cookiesler, sitemizi yeniden ziyaret eden her tüketiciyi belirlememize olanak sağlar ve böylece aynı bilgileri birden çok defa girmeniz gerekmez. Cookiesler ayrıca, kullanılabilirliği daha pratik bir hale getirebilmemiz için, Web sitemizdeki ziyaretçilerin yoğunluk modelini anlamamıza yardımcı olur.

Web sitemizde kullanılan bazı cookies türleri şunlardır:

Temel Cookiesler

Temel cookiesler, Web sitemizden talep ettiğiniz hizmetleri almanızı sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu cookiesler olmadan, talep ettiğiniz hizmetleri size sağlayamayız.

Örneğin, bu cookiesler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

Devamlı olarak hizmete giriş yapmak zorunda kalmadan Web sitemizin güvenli bölgelerine erişebilmenizi sağlamak
Aynı oturumda, önceki bir sayfaya gittiğinizde, daha önce gerçekleştirdiğiniz eylemleri (çevrimiçi formları doldurmak gibi) anımsamak
Performans cookies modülleri

Performans cookiesleri, Web sitemizin, ilanlarımızın ve e-posta iletilerimizin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi toplamak için ve hata oluştuğunda bunun bize bildirilmesi için kullanılabilir. Bu cookiesler; en son ziyaret edilen Sayfa, ziyaret edilen sayfa sayısı, e-posta iletilerinin açılıp açılmadığı, Web sitemizin ya da e-postamızın hangi bölümlerinin tıklandığı ve tıklamalar arasında geçen süreler gibi, oldukça ayrıntılı teknik bilgiler toplamak için kullanılabilir. Bu bilgiler IP adresiniz, etki alanınız ya da tarayıcı bilgileriniz gibi ayrıntılarla ilişkilendirilebilse de, doğrudan sizi tanımlama yoluna gidilmeden, yalnızca başka kullanıcıların bilgileri ile birleştirilerek analiz edilmektedir.

Örneğin, bu cookiesler Web sitemizde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

Web sitemizin, reklamlarımızın ve e-posta iletilerimizin performans ve tasarımını analiz etmek ve geliştirmek
Reklam verimliliğimizin geliştirilmesi amacıyla, reklamlarımıza yönelik geri dönüş sayısını hesaplamak
Hizmetimizi geliştirmek ve gelen şikayetlerle ilgilenmek üzere, Web sitemizde ortaya çıkan hataları değerlendirmek
Yönlendirme cookiesleri

İş ortaklarımızın Web siteleri tarafından cihazınıza gönderilen yönlendirme cookieslerine erişim sağlayabiliriz. Bu cookiesler, Web sitemize iş ortaklarımız tarafından yönlendirilen her bir ziyaretçiyi belirlemek ve bu ziyaretçilerin herhangi bir Elit Mühendislik ürün ya da hizmetinden faydalanıp faydalanmamış olduklarını anlamak üzere kullanılır. Bu bilgiler, anonim olmaları ve kimliğinizin doğrudan ortaya çıkmasını önleyecek şekilde kullanılmaları kaydıyla, iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Bu bilgileri, sözleşme gereği iş ortaklarımıza karşı sahip olduğumuz yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ortaklarımızın Web sitelerinin etkinliğini geliştirmelerinde onlara yardımcı olmak için kullanırız.

İşlevsel cookiesler

Web sitemizde bulunan çeşitli yardımcı özellikleri etkinleştirmek için, zorunlu olmayan işlevsel cookiesleri kullanabiliriz.

Örneğin, bu cookiesler Web sitemizde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

Her seferinde bu bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaması için, Web sitemizi son ziyaretinizde seçmiş olduğunuz ülke/dil, ilgi alanlarınız ve Web sitemizin sunumu (Web sayfalarının düzeni, yazı tipi boyutu, renkler vb.) gibi tercihlerinizi hatırlamak
Müşteri memnuniyeti anketine katılmak istemediğiniz gibi, Web sitemiz tarafından sorulan sorulara tekrar yanıt vermenize gerek kalmaması için bu yanıtları hatırlamak
Size, daha önceden, canlı çevrimiçi yardım gibi bir hizmetin sunulup sunulmadığını belirlemek
Çevrimiçi video izlemek ya da blogda yorum yapmak gibi isteğe bağlı bir hizmetin çalışmasına izin vermek üzere bilgi sağlamak
Hedef kitleye yönelik ya da reklam amaçlı cookiesler

Hedef kitleye yönelik ya da reklam amaçlı cookiesler, Web sitemizde, ilgi alanlarınıza en yakın konularda reklamları sunmak için kullanılabilir. Bu cookies'ler, Web sitemizde bulunduğunuz sürede sergilediğiniz tarayıcı alışkanlıklarınız (hangi ürün ve hizmetlere tıklamış olduğunuz gibi) hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler toplayabilir. Ayrıca bu cookiesler, Web sitemizi ve/veya reklam ortaklarımızın ağına ait Web sitelerinden birini yeniden ziyaret ettiğinizde, sizi tanımak için kullanılabilirler.

Örneğin bu cookiesler, Web sitemizde gezindiğiniz veya incelediğiniz Elit Mühendislik, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi toplamak için kullanılabilir, böylece:
o  Görüntülemekte olduğunuz Elit Mühendislik, ürün ve hizmetleri için size Web sitelerinde reklamlar sunabilirler

Aldığınız e-posta ve diğer doğrudan pazarlama iletilerini özelleştirebilir
Reklam ortaklarımız, görüntülemekte olduğunuz Elit Mühendislik, ürün ve hizmetleri için, kendi reklam ağlarındaki diğer Web sitelerinde bulunan reklamlara ulaşmanızı sağlayabilir
Bir reklam kampanyasının etkili olup olmadığını ölçebilmemizin yanı sıra, aynı reklamı görüntüleme sayınızı sınırlandırabiliriz
Elit Mühendislik ve/veya reklam ortaklarımız bu cookiesleri saklayabilir ve bunlara erişebilir

Üçüncü taraf cookiesler

Web sitemizi kullanırken, bilgisayarınızda, Elit Mühendislik tarafından kontrol edilmeyen bazı cookiesler saklanabilir. Bu durum, ziyaret etmekte olduğunuz Sayfada, üçüncü taraf bir Web sitesi kaynaklı içerik olması durumunda meydana gelir ve söz konusu üçüncü taraf hizmetlerinden cookieslerin bilgisayarınıza kaydedilmesine neden olur. Ancak, hesabınıza giriş yapmadığınız sürece bu cookieslerde hiçbir kişisel bilgi saklanmaz.

Örneğin, bu cookieslerin kaynakları şuralar olabilir:

YouTube, Facebook, İnstagram
Güvenilir operatörler
Ücretli Medya kuruluşlar
Elit Mühendislik ait pazarlama çalışmaları
Elit Mühendislik Yatırımlar, bu tarz cookieslerin depolanmasını ya da bu tarz cookieslere erişimi kontrol etmemektedir. Söz konusu üçüncü tarafların cookiesleri nasıl kullandığını öğrenmek için bu hizmetlerin gizlilik ve cookies ilkelerini incelemelisiniz.

Cookies ayarlarınızı değiştirme

Tarayıcıların çoğu, tanımlama bilgilerini bilgisayarınızın sabit diskinden silmenize, tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemenize veya bir tanımlama bilgisi saklanmadan önce uyarı almanıza olanak verir.

Cookiesler devre dışı bırakılırsa ne olur?

Cookiesleri engeller veya silerseniz, önceden belirlediğiniz tercih veya özelleştirme ayarlarını geri yükleyemeyebiliriz ve çevrimiçi kullanımınızı size özel hale getirmemiz sınırlandırılır.

Hafta İçi     09:00 - 18:00 Hafta Sonu 09:00 - 15:00

Neredeyiz Kartal / İstanbul